لیست قیمت تبلیغات تراکت پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا

لیست قیمت تبلیغات تراکت پنجمین دوره انتخابات  شوراهای اسلامی شهر و روستا

تاریخ اعتبار قیمت:96/01/25

ردیف شرح

جهت پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا

یک رو/ دورو
ضخامت تعداد قیمت به ر یال
1 تراکت A6

جهت پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا

یک رو تحریر 70 گرم اندونزی 4/000  1/300/000
2 تراکت A6

جهت پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا

یک رو تحریر 70 گرم اندونزی 8/000 1/500/000
3 تراکت A6

جهت پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا

یک رو تحریر 70 گرم اندونزی 40/000 5/400/000
4 تراکت A6

جهت پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا

یک رو گلاسه 110 گرم کره ای 4/000  1/400/000
5 تراکت A6

جهت پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا

یک رو گلاسه 110 گرم کره ای 8/000 1/700/000
6 تراکت A6

جهت پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا

یک رو گلاسه 110 گرم کره ای 40/000 6/300/000
7 تراکت A6

جهت پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا

یک رو گلاسه 135 گرم کره ای 4/000  1/450/000
8 تراکت A6

جهت پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا

یک رو گلاسه 135 گرم کره ای 8/000 1/800/000
9 تراکت A6

جهت پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا

یک رو گلاسه 135 گرم کره ای 40/000 6/950/000
10 تراکت A6

جهت پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا

دورو تحریر 70 گرم اندونزی 4/000 1/300/000
11 تراکت A6

جهت پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا

دورو تحریر 70 گرم اندونزی 8/000 1/750/000
12 تراکت A6

جهت پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا

دورو تحریر 70 گرم اندونزی 40/000 6/300/000
13 تراکت A6

جهت پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا

دورو گلاسه 110 گرم کره ای 4/000 1/400/000
14 تراکت A6

جهت پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا

دورو گلاسه 110 گرم کره ای 8/000 1/900/000
15 تراکت A6

جهت پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا

دورو گلاسه 110 گرم کره ای 40/000 7/160/000
16 تراکت A6

جهت پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا

دورو گلاسه 135 گرم کره ای 4/000 1/450/000
17 تراکت A6

جهت پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا

دورو گلاسه 135 گرم کره ای 8/000 2/050/000
18 تراکت A6

جهت پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا

دورو گلاسه 135 گرم کره ای 40/000 7/850/000
19 تراکت A5

جهت پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا

یک رو تحریر 70 گرم 4/000 1/500/000
20 تراکت A5

جهت پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا

یک رو تحریر 70 گرم 12/000 2/250/000
21 تراکت A5

جهت پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا

یک رو تحریر 70 گرم 40/000 3/000/000
22 تراکت A5

جهت پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا

یک رو گلاسه 110 گرم 4/000 1/700/000
23 تراکت A5

جهت پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا

یک رو گلاسه 110 گرم 8/000 2/600/000
24 تراکت A5

جهت پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا

یک رو گلاسه 110 گرم 12/000 3/550/000
25 تراکت A5

جهت پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا

یک رو گلاسه 135 گرم 4/000 1/820/000
26 تراکت A5

جهت پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا

یک رو گلاسه 135 گرم 8/000 2/880/000
27 تراکت A5

جهت پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا

یک رو گلاسه 135 گرم 12/000 3/900/000
28 تراکت A5

جهت پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا

دورو تحریر 70 گرم 4/000 1/750/000
29 تراکت A5

جهت پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا

دورو تحریر 70 گرم 8/000 2/700/000
30 تراکت A5

جهت پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا

دورو تحریر 70 گرم 12/000 3/650/000
31 تراکت A5

جهت پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا

دورو گلاسه 110 گرم 4/000 1/900/000
32 تراکت A5

جهت پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا

دورو گلاسه 110 گرم 8/000 3/000/000
33 تراکت A5

جهت پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا

دورو گلاسه 110 گرم 12/000 4/200/000
34 تراکت A5

جهت پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا

دورو گلاسه 135 گرم 4/000 2/050/000
35 تراکت A5

جهت پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا

دورو گلاسه 135 گرم 8/000 3/300/000
36 تراکت A5

جهت پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا

دورو گلاسه 135 گرم 12/000 4/600/000
37 تراکت A4

جهت پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا

 یک رو تحریر 70 گرم  2/000  1/500/000
38 تراکت A4

جهت پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا

  یک رو تحریر 70 گرم 10/000 4/500/000
39 تراکت A4

جهت پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا

 یک رو تحریر 70 گرم 40/000 13/700/000
40 تراکت A4

جهت پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا

  یک رو گلاسه 110 گرم 2/000 1/700/000
41 تراکت A4

جهت پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا

 یک رو گلاسه 110 گرم 10/000 5/330/000
42 تراکت A4

جهت پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا

 یک رو گلاسه 110 گرم 40/000 18/600/000
43 تراکت A4

جهت پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا

 یک رو گلاسه 135 گرم 2/000 1/800/000
44 تراکت A4

جهت پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا

 یک رو  گلاسه 135 گرم 10/000 6/050/000
45 تراکت A4

جهت پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا

  یک رو  گلاسه 135 گرم 40/000 21/250/000
46 تراکت A4

جهت پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا

 دورو تحریر 70 گرم  2/000 1/750/000
47 تراکت A4

جهت پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا

  دورو  تحریر 70 گرم 10/000 5/600/000
48 تراکت A4

جهت پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا

  دورو تحریر 70 گرم 40/000 19/500/000
49 تراکت A4

جهت پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا

  دورو گلاسه 110 گرم 2/000 1/900/000
50 تراکت A4

جهت پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا

 دورو گلاسه 110 گرم 10/000 6/450/000
51 تراکت A4

جهت پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا

 دورو گلاسه 110 گرم 40/000 23/000/000
52 تراکت A4

جهت پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا

 دورو  گلاسه 135 گرم 2/000 2/050/000
53 تراکت A4

جهت پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا

  دورو  گلاسه 135 گرم 10/000 7/150/000
54 تراکت A4

جهت پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا

  دورو  گلاسه 135 گرم 40/000 25/650/000
 
نــماد اعتمــاد الكتـرونیـكـی

 
دلایل برتری ایرانا

گروه طراحی، چاپ و غرفه آرایی ایرانا مجری و متعهد در کلیه خدمات چاپ در سراسر کشور در رابطه با طراحی و چاپ کاتالوگ، طراحی و چاپ بروشور، طراحی و چاپ ساک دستی، طراحی و چاپ تراکت، طراحی و چاپ سربرگ، ط ... ادامه مطلب
 
محدوده خدمات ایرانا
 

گروه طراحی، چاپ و غرفه آرایی ایرانا با بیش از 50 سال سابقه در صنعت چاپ وسه سال فعالیت در صنعت غرفه سازی و غرفه آرایی نمایشگاهی آماده همکاری و عقد قرارداد با همه ارگان ها اعم از دولتی و خصوصی در راب ... ادامه مطلب
 
اطلاعــات تمــاس

دفتر مرکزی گروه طراحی، چاپ و غرفه سازی نمایشگاهی ایرانا

آدرس: اصفهان، خیابان هشت بهشت غربی، حدفاصل خیابان گلزار و خیابان ملک، ساختمان فرهنگ، طبقه چهارم
تلفن مستقیم سفارشات: ۶-۹۵۰۱۳۵۲۵ (۰۳۱)-11-32736910 (031)
کد پستی: ۸۱۵۴۷۴۹۹۹۳
ساعات کار: شنبه – چهارشنبه (۰۸۳۰ الی ۱۴۰۰ ) پنجشنبه (۰۸۳۰ الی ۱۳۰۰)

چاپ ایران

آدرس: اصفهان، ابتدای اشرفی اصفهانی (کهندژ)، نبش خیابان مدرس نجفی
تلفن :۳۷۷۱۹۶۸۱ (۰۳۱) - تلفن مستقیم سفارشات: ۶-۹۵۰۱۳۵۲۵ (۰۳۱)
کد پستی: ۸۱۸۶۶۷۵۱۱۱
ساعات کار: شنبه – چهارشنبه (0800 الی 2100 ) پنجشنبه ( 0800 الی 1400)

کارگاه غرفه سازی گروه ایرانا

آدرس: اصفهان، زینبیه، ابتدای شهر حبیب آباد، روبروی پمپ گاز
تلفن : ۰۹۱۳۹۲۸۰۹۶۰
تلفن مستقیم سفارشات: ۶-۹۵۰۱۳۵۲۵ (۰۳۱)
بازديدکننده امروز : 88 نفر        بازديدکننده دیروز : 160 نفر        بازديدکننده در هفته : 1340 نفر
 
حقوق طراحی و اجرا برای شرکت تدسا محفوظ است
 
«تمامی کالاها و خدمات این مرکز، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می‌باشند و فعالیت‌های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.»