لیست قیمت تبلیغات تراکت پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا

لیست قیمت تبلیغات تراکت پنجمین دوره انتخابات  شوراهای اسلامی شهر و روستا

تاریخ اعتبار قیمت:۹۶/۰۱/۲۵

ردیف شرح

جهت پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا

یک رو/ دورو
ضخامت تعداد قیمت به ر یال
۱ تراکت A6

جهت پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا

یک رو تحریر ۷۰ گرم اندونزی ۴/۰۰۰  ۱/۳۰۰/۰۰۰
۲ تراکت A6

جهت پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا

یک رو تحریر ۷۰ گرم اندونزی ۸/۰۰۰ ۱/۵۰۰/۰۰۰
۳ تراکت A6

جهت پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا

یک رو تحریر ۷۰ گرم اندونزی ۴۰/۰۰۰ ۵/۴۰۰/۰۰۰
۴ تراکت A6

جهت پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا

یک رو گلاسه ۱۱۰ گرم کره ای ۴/۰۰۰  ۱/۴۰۰/۰۰۰
۵ تراکت A6

جهت پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا

یک رو گلاسه ۱۱۰ گرم کره ای ۸/۰۰۰ ۱/۷۰۰/۰۰۰
۶ تراکت A6

جهت پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا

یک رو گلاسه ۱۱۰ گرم کره ای ۴۰/۰۰۰ ۶/۳۰۰/۰۰۰
۷ تراکت A6

جهت پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا

یک رو گلاسه ۱۳۵ گرم کره ای ۴/۰۰۰  ۱/۴۵۰/۰۰۰
۸ تراکت A6

جهت پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا

یک رو گلاسه ۱۳۵ گرم کره ای ۸/۰۰۰ ۱/۸۰۰/۰۰۰
۹ تراکت A6

جهت پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا

یک رو گلاسه ۱۳۵ گرم کره ای ۴۰/۰۰۰ ۶/۹۵۰/۰۰۰
۱۰ تراکت A6

جهت پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا

دورو تحریر ۷۰ گرم اندونزی ۴/۰۰۰ ۱/۳۰۰/۰۰۰
۱۱ تراکت A6

جهت پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا

دورو تحریر ۷۰ گرم اندونزی ۸/۰۰۰ ۱/۷۵۰/۰۰۰
۱۲ تراکت A6

جهت پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا

دورو تحریر ۷۰ گرم اندونزی ۴۰/۰۰۰ ۶/۳۰۰/۰۰۰
۱۳ تراکت A6

جهت پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا

دورو گلاسه ۱۱۰ گرم کره ای ۴/۰۰۰ ۱/۴۰۰/۰۰۰
۱۴ تراکت A6

جهت پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا

دورو گلاسه ۱۱۰ گرم کره ای ۸/۰۰۰ ۱/۹۰۰/۰۰۰
۱۵ تراکت A6

جهت پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا

دورو گلاسه ۱۱۰ گرم کره ای ۴۰/۰۰۰ ۷/۱۶۰/۰۰۰
۱۶ تراکت A6

جهت پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا

دورو گلاسه ۱۳۵ گرم کره ای ۴/۰۰۰ ۱/۴۵۰/۰۰۰
۱۷ تراکت A6

جهت پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا

دورو گلاسه ۱۳۵ گرم کره ای ۸/۰۰۰ ۲/۰۵۰/۰۰۰
۱۸ تراکت A6

جهت پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا

دورو گلاسه ۱۳۵ گرم کره ای ۴۰/۰۰۰ ۷/۸۵۰/۰۰۰
۱۹ تراکت A5

جهت پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا

یک رو تحریر ۷۰ گرم ۴/۰۰۰ ۱/۵۰۰/۰۰۰
۲۰ تراکت A5

جهت پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا

یک رو تحریر ۷۰ گرم ۱۲/۰۰۰ ۲/۲۵۰/۰۰۰
۲۱ تراکت A5

جهت پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا

یک رو تحریر ۷۰ گرم ۴۰/۰۰۰ ۳/۰۰۰/۰۰۰
۲۲ تراکت A5

جهت پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا

یک رو گلاسه ۱۱۰ گرم ۴/۰۰۰ ۱/۷۰۰/۰۰۰
۲۳ تراکت A5

جهت پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا

یک رو گلاسه ۱۱۰ گرم ۸/۰۰۰ ۲/۶۰۰/۰۰۰
۲۴ تراکت A5

جهت پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا

یک رو گلاسه ۱۱۰ گرم ۱۲/۰۰۰ ۳/۵۵۰/۰۰۰
۲۵ تراکت A5

جهت پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا

یک رو گلاسه ۱۳۵ گرم ۴/۰۰۰ ۱/۸۲۰/۰۰۰
۲۶ تراکت A5

جهت پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا

یک رو گلاسه ۱۳۵ گرم ۸/۰۰۰ ۲/۸۸۰/۰۰۰
۲۷ تراکت A5

جهت پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا

یک رو گلاسه ۱۳۵ گرم ۱۲/۰۰۰ ۳/۹۰۰/۰۰۰
۲۸ تراکت A5

جهت پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا

دورو تحریر ۷۰ گرم ۴/۰۰۰ ۱/۷۵۰/۰۰۰
۲۹ تراکت A5

جهت پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا

دورو تحریر ۷۰ گرم ۸/۰۰۰ ۲/۷۰۰/۰۰۰
۳۰ تراکت A5

جهت پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا

دورو تحریر ۷۰ گرم ۱۲/۰۰۰ ۳/۶۵۰/۰۰۰
۳۱ تراکت A5

جهت پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا

دورو گلاسه ۱۱۰ گرم ۴/۰۰۰ ۱/۹۰۰/۰۰۰
۳۲ تراکت A5

جهت پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا

دورو گلاسه ۱۱۰ گرم ۸/۰۰۰ ۳/۰۰۰/۰۰۰
۳۳ تراکت A5

جهت پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا

دورو گلاسه ۱۱۰ گرم ۱۲/۰۰۰ ۴/۲۰۰/۰۰۰
۳۴ تراکت A5

جهت پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا

دورو گلاسه ۱۳۵ گرم ۴/۰۰۰ ۲/۰۵۰/۰۰۰
۳۵ تراکت A5

جهت پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا

دورو گلاسه ۱۳۵ گرم ۸/۰۰۰ ۳/۳۰۰/۰۰۰
۳۶ تراکت A5

جهت پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا

دورو گلاسه ۱۳۵ گرم ۱۲/۰۰۰ ۴/۶۰۰/۰۰۰
۳۷ تراکت A4

جهت پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا

 یک رو تحریر ۷۰ گرم  ۲/۰۰۰  ۱/۵۰۰/۰۰۰
۳۸ تراکت A4

جهت پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا

  یک رو تحریر ۷۰ گرم ۱۰/۰۰۰ ۴/۵۰۰/۰۰۰
۳۹ تراکت A4

جهت پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا

 یک رو تحریر ۷۰ گرم ۴۰/۰۰۰ ۱۳/۷۰۰/۰۰۰
۴۰ تراکت A4

جهت پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا

  یک رو گلاسه ۱۱۰ گرم ۲/۰۰۰ ۱/۷۰۰/۰۰۰
۴۱ تراکت A4

جهت پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا

 یک رو گلاسه ۱۱۰ گرم ۱۰/۰۰۰ ۵/۳۳۰/۰۰۰
۴۲ تراکت A4

جهت پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا

 یک رو گلاسه ۱۱۰ گرم ۴۰/۰۰۰ ۱۸/۶۰۰/۰۰۰
۴۳ تراکت A4

جهت پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا

 یک رو گلاسه ۱۳۵ گرم ۲/۰۰۰ ۱/۸۰۰/۰۰۰
۴۴ تراکت A4

جهت پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا

 یک رو  گلاسه ۱۳۵ گرم ۱۰/۰۰۰ ۶/۰۵۰/۰۰۰
۴۵ تراکت A4

جهت پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا

  یک رو  گلاسه ۱۳۵ گرم ۴۰/۰۰۰ ۲۱/۲۵۰/۰۰۰
۴۶ تراکت A4

جهت پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا

 دورو تحریر ۷۰ گرم  ۲/۰۰۰ ۱/۷۵۰/۰۰۰
۴۷ تراکت A4

جهت پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا

  دورو  تحریر ۷۰ گرم ۱۰/۰۰۰ ۵/۶۰۰/۰۰۰
۴۸ تراکت A4

جهت پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا

  دورو تحریر ۷۰ گرم ۴۰/۰۰۰ ۱۹/۵۰۰/۰۰۰
۴۹ تراکت A4

جهت پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا

  دورو گلاسه ۱۱۰ گرم ۲/۰۰۰ ۱/۹۰۰/۰۰۰
۵۰ تراکت A4

جهت پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا

 دورو گلاسه ۱۱۰ گرم ۱۰/۰۰۰ ۶/۴۵۰/۰۰۰
۵۱ تراکت A4

جهت پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا

 دورو گلاسه ۱۱۰ گرم ۴۰/۰۰۰ ۲۳/۰۰۰/۰۰۰
۵۲ تراکت A4

جهت پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا

 دورو  گلاسه ۱۳۵ گرم ۲/۰۰۰ ۲/۰۵۰/۰۰۰
۵۳ تراکت A4

جهت پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا

  دورو  گلاسه ۱۳۵ گرم ۱۰/۰۰۰ ۷/۱۵۰/۰۰۰
۵۴ تراکت A4

جهت پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا

  دورو  گلاسه ۱۳۵ گرم ۴۰/۰۰۰ ۲۵/۶۵۰/۰۰۰
 
نــماد اعتمــاد الكتـرونیـكـی

 
دلایل برتری ایرانا

گروه طراحی، چاپ و غرفه آرایی ایرانا مجری و متعهد در کلیه خدمات چاپ در سراسر کشور در رابطه با طراحی و چاپ کاتالوگ، طراحی و چاپ بروشور، طراحی و چاپ ساک دستی، طراحی و چاپ تراکت، طراحی و چاپ سربرگ، ط ... ادامه مطلب
 
محدوده خدمات ایرانا
 

گروه طراحی، چاپ و غرفه آرایی ایرانا با بیش از ۵۰ سال سابقه در صنعت چاپ وسه سال فعالیت در صنعت غرفه سازی و غرفه آرایی نمایشگاهی آماده همکاری و عقد قرارداد با همه ارگان ها اعم از دولتی و خصوصی در را ... ادامه مطلب
 
اطلاعــات تمــاس

دفتر مرکزی گروه طراحی، چاپ و غرفه سازی نمایشگاهی ایرانا

آدرس: اصفهان، خیابان هشت بهشت غربی، حدفاصل خیابان گلزار و خیابان ملک، ساختمان فرهنگ، طبقه چهارم
تلفن مستقیم سفارشات: ۶-۹۵۰۱۳۵۲۵ (۰۳۱)-11-32736910 (031)
کد پستی: ۸۱۵۴۷۴۹۹۹۳
ساعات کار: شنبه – چهارشنبه (۰۸۳۰ الی ۱۴۰۰ ) پنجشنبه (۰۸۳۰ الی ۱۳۰۰)

چاپ ایران

آدرس: اصفهان، ابتدای اشرفی اصفهانی (کهندژ)، نبش خیابان مدرس نجفی
تلفن :۳۷۷۱۹۶۸۱ (۰۳۱) - تلفن مستقیم سفارشات: ۶-۹۵۰۱۳۵۲۵ (۰۳۱)
کد پستی: ۸۱۸۶۶۷۵۱۱۱
ساعات کار: شنبه – چهارشنبه (0800 الی 2100 ) پنجشنبه ( 0800 الی 1400)

کارگاه غرفه سازی گروه ایرانا

آدرس: اصفهان، زینبیه، ابتدای شهر حبیب آباد، روبروی پمپ گاز
تلفن : ۰۹۱۳۹۲۸۰۹۶۰
تلفن مستقیم سفارشات: ۶-۹۵۰۱۳۵۲۵ (۰۳۱)
بازديدکننده امروز : نفر        بازديدکننده دیروز : 0 نفر        بازديدکننده در هفته : 0 نفر
 
حقوق طراحی و اجرا برای هلدینگ توسعه دهندگان محفوظ است

«تمامی کالاها و خدمات این مرکز، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می‌باشند و فعالیت‌های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.»