لیست قیمت ساک دستی

لیست قیمت ساک خرید تبلیغاتی

تاریخ اعتبار قیمت:۹۷/۰۴/۳۱

تعرفه قیمت، ویژه همکاران در سراسر کشور

۰۳۱-۹۵۰۱۳۵۲۵-۶

ردیف شرح نوع جنس تیراژ قیمت (تومان)
۱

ساک دستی ۴*۹*۲۱ چهار رنگ

(عطف) (طول) (ارتفاع)

گلاسه ۱۳۵ ۱۰۰۰ ۸۰۰/۰۰۰
۲

ساک دستی ۴*۹*۲۱ چهار رنگ

(عطف) (طول) (ارتفاع)

گلاسه ۱۷۰ ۱۰۰۰ ۷۹۰/۰۰۰
۳

ساک دستی ۴*۹*۲۱ چهار رنگ

(عطف) (طول) (ارتفاع)

گلاسه ۲۵۰ ۱۰۰۰ ۹۹۰/۰۰۰
۴

ساک دستی ۵*۱۰*۲۵ چهار رنگ

(عطف) (طول) (ارتفاع)

گلاسه ۱۷۰ ۱۰۰۰ ۷۹۰/۰۰۰
۵

ساک دستی ۵*۱۰*۲۵چهار رنگ

(عطف) (طول) (ارتفاع)

گلاسه ۲۵۰ ۱۰۰۰ ۸۲۰/۰۰۰
۶

ساک دستی ۵*۱۰*۲۵چهار رنگ

(عطف) (طول) (ارتفاع)

گلاسه ۱۷۰ ۱۰۰۰ ۱/۱۵۰/۰۰۰
۷

ساک دستی ۷*۱۶*۱۵ چهار رنگ

(عطف) (طول) (ارتفاع)

گلاسه ۱۷۰ ۱۰۰۰ ۸۰۰/۰۰۰
۸

ساک دستی ۷*۱۶*۱۵چهار رنگ

(عطف) (طول) (ارتفاع)

گلاسه ۲۵۰ ۱۰۰۰ ۸۳۰/۰۰۰
۹

ساک دستی ۷*۱۶*۱۵چهار رنگ

(عطف) (طول) (ارتفاع)

گلاسه ۱۷۰ ۱۰۰۰ ۱/۰۵۰/۰۰۰
۱۰

ساک دستی ۷*۱۴*۲۱ چهار رنگ

(عطف) (طول) (ارتفاع)

گلاسه ۱۳۵ ۱۰۰۰ ۸۵۰/۰۰۰
۱۱

ساک دستی ۷*۱۴*۲۱ چهار رنگ

(عطف) (طول) (ارتفاع)

گلاسه ۱۷۰ ۱۰۰۰ ۹۰۰/۰۰۰
۱۲

ساک دستی ۷*۱۴*۲۱چهار رنگ

(عطف) (طول) (ارتفاع)

گلاسه ۲۵۰ ۱۰۰۰ ۱/۰۷۰/۰۰۰
۱۳

ساک دستی ۷*۱۷*۲۶ چهار رنگ

(عطف) (طول) (ارتفاع)

گلاسه ۱۳۵ ۱۰۰۰ ۸۵۰/۰۰۰
۱۴

ساک دستی ۷*۱۷*۲۶ چهار رنگ

(عطف) (طول) (ارتفاع)

گلاسه ۱۷۰ ۱۰۰۰ ۸۸۰/۰۰۰
۱۵

ساک دستی ۷*۱۷*۲۶ چهار رنگ

(عطف) (طول) (ارتفاع)

گلاسه ۲۵۰ ۱۰۰۰ ۱/۱۳۰/۰۰۰
۱۶

ساک دستی ۹*۲۰*۲۰ چهار رنگ

(عطف) (طول) (ارتفاع)

گلاسه ۱۳۵ ۱۰۰۰ ۱/۰۵۰/۰۰۰
۱۷

ساک دستی ۹*۲۰*۲۰چهار رنگ

(عطف) (طول) (ارتفاع)

گلاسه ۱۷۰ ۱۰۰۰ ۱/۰۶۰/۰۰۰
۱۸

ساک دستی ۹*۲۰*۲۰ چهار رنگ

(عطف) (طول) (ارتفاع)

گلاسه ۲۵۰ ۱۰۰۰ ۱/۴۲۰/۰۰۰
۱۹

ساک دستی ۷*۲۱*۱۴چهار رنگ

(عطف) (طول) (ارتفاع)

گلاسه ۱۳۵ ۱۰۰۰ ۱/۰۵۰/۰۰۰
۲۰

ساک دستی ۷*۲۱*۱۴ چهار رنگ

(عطف) (طول) (ارتفاع)

گلاسه ۱۷۰ ۱۰۰۰ ۱/۰۶۰/۰۰۰
۲۱

ساک دستی ۷*۲۱*۱۴ چهار رنگ

(عطف) (طول) (ارتفاع)

گلاسه ۲۵۰ ۱۰۰۰ ۱/۴۲۰/۰۰۰
۲۲

ساک دستی ۷*۵۶*۲۵ چهار رنگ

(عطف) (طول) (ارتفاع)

گلاسه ۱۷۰ ۱۰۰۰ ۱/۵۶۰/۰۰۰
۲۳

ساک دستی ۷*۵۶*۲۵ چهار رنگ

(عطف) (طول) (ارتفاع)

گلاسه ۲۵۰ ۱۰۰۰ ۱/۶۵۰/۰۰۰
۲۴

ساک دستی ۷*۵۶*۲۵ چهار رنگ

(عطف) (طول) (ارتفاع)

گلاسه ۱۳۵ ۱۰۰۰ ۲/۱۰۰/۰۰۰
۲۵

ساک دستی ۹*۲۰*۳۵چهار رنگ

(عطف) (طول) (ارتفاع)

گلاسه ۱۳۵ ۱۰۰۰ ۱/۱۰۰/۰۰۰
۲۶

ساک دستی ۹*۲۰*۳۵ چهار رنگ

(عطف) (طول) (ارتفاع)

گلاسه ۱۷۰ ۱۰۰۰ ۱/۱۶۰/۰۰۰
۲۷

ساک دستی ۹*۲۰*۳۵چهار رنگ

(عطف) (طول) (ارتفاع)

گلاسه ۲۵۰ ۱۰۰۰ ۱/۵۵۰/۰۰۰
۲۸

ساک دستی ۹*۲۵*۲۳ چهار رنگ

(عطف) (طول) (ارتفاع)

گلاسه ۱۳۵ ۱۰۰۰ ۱/۱۰۰/۰۰۰
۲۹

ساک دستی ۹*۲۵*۲۳ چهار رنگ

(عطف) (طول) (ارتفاع)

گلاسه ۱۷۰ ۱۰۰۰ ۱/۱۵۰/۰۰۰
۳۰

ساک دستی ۹*۲۵*۲۳ چهار رنگ

(عطف) (طول) (ارتفاع)

گلاسه ۲۵۰ ۱۰۰۰ ۱/۴۸۰/۰۰۰
۳۱

ساک دستی ۹*۲۵*۴۰ چهار رنگ

(عطف) (طول) (ارتفاع)

گلاسه ۱۳۵ ۱۰۰۰ ۱/۲۰۰/۰۰۰
۳۲

ساک دستی ۹*۲۵*۴۰ چهار رنگ

(عطف) (طول) (ارتفاع)

گلاسه ۱۷۰ ۱۰۰۰ ۱/۲۷۰/۰۰۰
۳۳

ساک دستی ۹*۲۵*۴۰ چهار رنگ

(عطف) (طول) (ارتفاع)

گلاسه ۲۵۰ ۱۰۰۰ ۱/۶۷۰/۰۰۰
۳۴

ساک دستی ۹*۳۴*۴۹ چهار رنگ

(عطف) (طول) (ارتفاع)

گلاسه ۱۳۵ ۱۰۰۰ ۱/۶۳۰/۰۰۰
۳۵

ساک دستی ۹*۳۴*۴۹ چهار رنگ

(عطف) (طول) (ارتفاع)

گلاسه ۱۷۰ ۱۰۰۰ ۱/۷۵۰/۰۰۰
۳۶

ساک دستی ۹*۳۴*۴۹ چهار رنگ

(عطف) (طول) (ارتفاع)

گلاسه ۲۵۰ ۱۰۰۰ ۲/۲۰۰/۰۰۰
۳۷

ساک دستی ۹*۳۹*۵۹ چهار رنگ

(عطف) (طول) (ارتفاع)

گلاسه ۱۳۵ ۱۰۰۰ ۱/۸۰۰/۰۰۰
۳۸

ساک دستی ۹*۳۹*۵۹ چهار رنگ

(عطف) (طول) (ارتفاع)

گلاسه ۱۷۰ ۱۰۰۰ ۱/۹۵۰/۰۰۰
۳۹

ساک دستی ۹*۳۹*۵۹ چهار رنگ

(عطف) (طول) (ارتفاع)

گلاسه ۲۵۰ ۱۰۰۰ ۲/۵۰۰/۰۰۰
۴۰

ساک دستی ۹*۴۹*۳۵ چهار رنگ

(عطف) (طول) (ارتفاع)

گلاسه ۱۳۵ ۱۰۰۰ ۱/۶۵۰/۰۰۰
۴۱

ساک دستی ۹*۴۹*۳۵ چهار رنگ

(عطف) (طول) (ارتفاع)

گلاسه ۱۷۰ ۱۰۰۰ ۱/۷۵۰/۰۰۰
۴۲

ساک دستی ۹*۴۹*۳۵ چهار رنگ

(عطف) (طول) (ارتفاع)

گلاسه ۲۵۰ ۱۰۰۰ ۲/۲۰۰/۰۰۰
۴۳

ساک دستی ۹*۵۹*۴۰ چهار رنگ

(عطف) (طول) (ارتفاع)

گلاسه ۱۳۵ ۱۰۰۰ ۱/۸۲۰/۰۰۰
۴۴

ساک دستی ۹*۵۹*۴۰ چهار رنگ

(عطف) (طول) (ارتفاع)

گلاسه ۱۷۰ ۱۰۰۰ ۲/۰۰۰/۰۰۰
۴۵

ساک دستی ۹*۵۹*۴۰ چهار رنگ

(عطف) (طول) (ارتفاع)

گلاسه ۲۵۰ ۱۰۰۰ ۲/۵۰۰/۰۰۰
۴۶

ساک دستی ۱۰*۵۰*۴۰ چهار رنگ

(عطف) (طول) (ارتفاع)

گلاسه ۱۳۵ ۱۰۰۰ ۱/۸۰۰/۰۰۰
۴۷

ساک دستی ۱۰*۵۰*۴۰ چهار رنگ

(عطف) (طول) (ارتفاع)

گلاسه ۱۷۰ ۱۰۰۰ ۲/۰۰۰/۰۰۰
۴۸

ساک دستی ۱۰*۵۰*۴۰ چهار رنگ

(عطف) (طول) (ارتفاع)

گلاسه ۲۵۰ ۱۰۰۰ ۲/۵۰۰/۰۰۰
۴۹

ساک دستی ۱۵*۵۰*۳۵ چهار رنگ

(عطف) (طول) (ارتفاع)

گلاسه ۱۳۵ ۱۰۰۰ ۱/۸۲۰/۰۰۰
۵۰

ساک دستی ۱۵*۵۰*۳۵چهار رنگ

(عطف) (طول) (ارتفاع)

گلاسه ۱۷۰ ۱۰۰۰ ۲/۰۰۰/۰۰۰
۵۱

ساک دستی ۱۵*۵۰*۳۵ چهار رنگ

(عطف) (طول) (ارتفاع)

گلاسه ۲۵۰ ۱۰۰۰ ۲/۵۰۰/۰۰۰
  • برای استفاده از بهترین کیفیت چاپ و نزدیکتر شدن فایل با چاپ انجام شده لطفأ دستورالعمل طراحی وکد رنگ های استاندارد را از سایت ما مطالعه فرمایید.
  • تعداد ساک های تحویلی بسته به تیراژ شما دارای ۴۰ الی ۵۰ عدد کسری می باشد.
  • ساک های خرید به دلیل استحکام بیشتر دارای روکش سلفون مات می باشد که هزینه آن محاسبه شده است.
  • این مجموعه چاپ، دارای تنوع بالای سایز های مختلف قالب می باشد، لذا در هنگام سفارش با مسئول سفارشات جهت سایزهای دیگر ساک دستی هماهنگی کنید تا در زمان و هزینه خود صرفه جویی کنید.
  • چنانچه فایل آماده چاپ شما نیاز به ویرایش طرح- مونتاژواصلاح کدهای رنگ و … داشته باشد هزینه آن جداگانه محاسبه و به قیمت های فوق اضافه می گردد.
  • به دلیل تنوع بسیار زیاد خدمات این مرکز از لحاظ نوع جنس مصرفی- تعداد رنگ چاپ اعم از اصلی و متالیک-سایز- خدمات جانبی مانند طلاکوب شیت- نقره کوب شیت- انواع سلفون و UV– مدل های خاص و متنوع در صحافی، شماره زنی وپرفراژ- تیغ- دایکات، پرس و… است. لذا لیست حاضر تنها بخشی از خدمات ما می باشد که به منظور رفاه حال مشتریان عزیز در تصمیم گیری آماده شده است، خواهشمند است جهت سفارش امورچاپی خود که در لیست حاضر موجود نمی باشد هماهنگی لازم را با مسئول سفارشات این مرکز انجام دهید.
  • در صورت حساسیت رنگ و یا تمپلات بودن فایل چاپ شما، امکان افزایش قیمت های فوق وجود دارد.

 

 
نــماد اعتمــاد الكتـرونیـكـی

 
دلایل برتری ایرانا

گروه طراحی، چاپ و غرفه آرایی ایرانا مجری و متعهد در کلیه خدمات چاپ در سراسر کشور در رابطه با طراحی و چاپ کاتالوگ، طراحی و چاپ بروشور، طراحی و چاپ ساک دستی، طراحی و چاپ تراکت، طراحی و چاپ سربرگ، ط ... ادامه مطلب
 
محدوده خدمات ایرانا
 

گروه طراحی، چاپ و غرفه آرایی ایرانا با بیش از ۵۰ سال سابقه در صنعت چاپ وسه سال فعالیت در صنعت غرفه سازی و غرفه آرایی نمایشگاهی آماده همکاری و عقد قرارداد با همه ارگان ها اعم از دولتی و خصوصی در را ... ادامه مطلب
 
اطلاعــات تمــاس

دفتر مرکزی گروه طراحی، چاپ و غرفه سازی نمایشگاهی ایرانا

آدرس: اصفهان، خیابان هشت بهشت غربی، حدفاصل خیابان گلزار و خیابان ملک، ساختمان فرهنگ، طبقه چهارم
تلفن مستقیم سفارشات: ۶-۹۵۰۱۳۵۲۵ (۰۳۱)-11-32736910 (031)
کد پستی: ۸۱۵۴۷۴۹۹۹۳
ساعات کار: شنبه – چهارشنبه (۰۸۳۰ الی ۱۴۰۰ ) پنجشنبه (۰۸۳۰ الی ۱۳۰۰)

چاپ ایران

آدرس: اصفهان، ابتدای اشرفی اصفهانی (کهندژ)، نبش خیابان مدرس نجفی
تلفن :۳۷۷۱۹۶۸۱ (۰۳۱) - تلفن مستقیم سفارشات: ۶-۹۵۰۱۳۵۲۵ (۰۳۱)
کد پستی: ۸۱۸۶۶۷۵۱۱۱
ساعات کار: شنبه – چهارشنبه (0800 الی 2100 ) پنجشنبه ( 0800 الی 1400)

کارگاه غرفه سازی گروه ایرانا

آدرس: اصفهان، زینبیه، ابتدای شهر حبیب آباد، روبروی پمپ گاز
تلفن : ۰۹۱۳۹۲۸۰۹۶۰
تلفن مستقیم سفارشات: ۶-۹۵۰۱۳۵۲۵ (۰۳۱)
بازديدکننده امروز : نفر        بازديدکننده دیروز : 0 نفر        بازديدکننده در هفته : 0 نفر
 
حقوق طراحی و اجرا برای هلدینگ توسعه دهندگان محفوظ است

«تمامی کالاها و خدمات این مرکز، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می‌باشند و فعالیت‌های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.»